شرکت کارگزاری ملل پویا

شماره حساب های شرکت

   
نام بانک نام شعبه کد شعبه شماره حساب
موسسه ملل قائم مقام 0410 0410-11-040-121084636
نام بانک نام شعبه کد شعبه شماره حساب
سامان سی تیر 849 849-40-315777-1
نام بانک نام شعبه کد شعبه شماره حساب
ملی بورس 695 0102910049006
نام بانک نام شعبه کد شعبه شماره حساب
ملت دستگردی 1636 1931019023