شرکت کارگزاری ملل پویا

بورس تهران بازوی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی

بورس تهران بازوی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی

مدیرعامل شرکت بورس تهران گفت: ورود شرکت‌های جدیدی همچون «افق» ‏در بازارسرمایه کشور حاوی چند نکته و اتفاق مهم در بازار بوده که مهم‌ترین آن، افزوده شدن صنعتی جدید در بین صنایع حاضر در بورس اوراق بهادار ‏کشور است.‏

یکشنبه 14 بهمن 1397