• اوراق تامین مالی
  البرز02
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  مبین011
  919,386 919,386
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  مبین014
  848,501 848,501
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  مبین016
  1,040,000 1,040,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  قرن99
  970,000 970,000
  0
  5
 • اوراق تامین مالی
  حکمت01
  931,848 931,848
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شرق1400
  997,000 997,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,000,038 1,000,038
  1.4
  0
 • اوراق تامین مالی
  کیش1402
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  کرمان98
  999,600 999,600
  2
  0
 • اوراق تامین مالی
  کورش99
  975,000 975,000
  -4.41
  0
 • اوراق تامین مالی
  شلرد02
  1,019,999 1,019,999
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,008,999 1,005,012
  -0.4
  1,251
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  976,110 976,110
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  ریل1401
  1,011,840 1,011,840
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,014,442 1,014,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اروند01
  980,000 980,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اروند05
  959,500 959,500
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اروند10
  919,073 919,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اروند11
  958,798 958,800
  0.72
  7,997
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,039,090 1,039,090
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  975,136 972,500
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  994,000 994,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  980,000 980,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد26
  1,004,950 1,004,950
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد27
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  صبا1401
  1,013,815 1,013,815
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  صدانا98
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت1
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت3
  1,012,500 1,012,500
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  992,999 998,999
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شستا991
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شستا992
  1,002,075 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شستا993
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شستا994
  1,000,011 1,000,011
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شستا003
  1,010,000 1,010,000
  1
  200
 • اوراق تامین مالی
  اخزا604
  994,973 994,400
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا610
  991,091 992,000
  0.07
  44
 • اوراق تامین مالی
  اخزا614
  973,542 973,562
  0.01
  2,515
 • اوراق تامین مالی
  اخزا612
  959,950 960,999
  0.13
  2,409
 • اوراق تامین مالی
  اخزا613
  973,712 973,999
  0.08
  9,611
 • اوراق تامین مالی
  اخزا615
  995,054 995,250
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا623
  872,913 873,000
  0.35
  33,777
 • اوراق تامین مالی
  اخزا624
  857,081 857,009
  -0.3
  693
 • اوراق تامین مالی
  اخزا703
  847,092 847,279
  0.04
  72,817
 • اوراق تامین مالی
  اخزا704
  806,336 806,209
  0.19
  15,353
 • اوراق تامین مالی
  اخزا706
  886,784 887,000
  0.15
  58,147
 • اوراق تامین مالی
  اخزا709
  878,529 879,000
  0.44
  3,667
 • اوراق تامین مالی
  اخزا713
  716,021 716,980
  0.28
  28,996
 • اوراق تامین مالی
  اخزا715
  914,240 915,111
  0.33
  17,857
 • اوراق تامین مالی
  اخزا716
  732,875 734,265
  0.31
  6,598
 • اوراق تامین مالی
  اخزا717
  970,540 973,000
  0.1
  2,053
 • اوراق تامین مالی
  اخزا718
  714,410 714,800
  0.18
  47,379
 • اوراق تامین مالی
  اخزا719
  994,251 995,002
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا720
  737,438 738,990
  0.23
  5,420
 • اوراق تامین مالی
  اخزا721
  689,992 690,600
  0.15
  89,230
 • اوراق تامین مالی
  اخزا722
  725,719 725,789
  0.03
  88,331
 • اوراق تامین مالی
  اخزا723
  680,875 681,900
  0.34
  45,352
 • اوراق تامین مالی
  اخزا802
  882,379 884,000
  0.31
  20,552
 • اوراق تامین مالی
  اخزا803
  874,000 874,000
  0.08
  8,532
 • اوراق تامین مالی
  اخزا805
  726,866 726,001
  0.43
  529
 • اوراق تامین مالی
  اخزا806
  713,854 718,000
  0.79
  32,514
 • اوراق تامین مالی
  اخزا807
  693,070 693,000
  0.43
  43,452
 • اوراق تامین مالی
  اخزا809
  669,380 672,000
  0.8
  12,570
 • اوراق تامین مالی
  اخزا811
  663,784 664,000
  0.17
  22,927
 • اوراق تامین مالی
  اخزا814
  611,000 610,999
  0.4
  19,901
 • اوراق تامین مالی
  اخزا815
  603,484 603,503
  0.23
  71,610
 • اوراق تامین مالی
  افاد1
  986,249 1,000,000
  2.31
  3,200
 • اوراق تامین مالی
  افاد4
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  افاد51
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  افاد52
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  افاد53
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  افاد54
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  افاد55
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد42
  945,000 945,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد1
  925,400 930,000
  2.42
  12,500
 • اوراق تامین مالی
  اشاد4
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد5
  1,001,000 1,001,000
  0.05
  500
 • اوراق تامین مالی
  اشاد6
  1,000,300 1,000,300
  0.03
  500
 • اوراق تامین مالی
  اشاد7
  995,000 995,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد9
  950,000 950,000
  0.69
  100
 • اوراق تامین مالی
  اشاد10
  890,388 892,997
  0.63
  6,600
 • اوراق تامین مالی
  گندم2
  969,400 974,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  992,386 992,386
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  985,200 985,200
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد995
  979,000 979,000
  0
  100
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,000,333 1,000,333
  0
  2
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  930,000 930,000
  0
  8
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران811
  1,045,000 1,045,000
  0
  1
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران812
  859,469 859,469
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  985,150 985,150
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل902
  1,020,684 1,020,900
  0
  6,120
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  960,000 960,000
  0
  24
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  1,000,000 1,000,000
  0
  25
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  895,952 899,999
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  979,700 979,700
  0
  2
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,000
  0
  500
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  888,800 888,800
  0
  9,750
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  969,901 969,901
  0
  398
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  947,000 947,000
  0
  1,400
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  990,000 990,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  942,224 940,000
  0
  2,023
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  1,040,000 1,040,000
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  866,455 888,887
  0
  426
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  790,000 790,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,022,300 1,022,600
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  955,875 955,000
  0
  800
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  951,967 951,967
  0
  4
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  925,461 910,001
  0
  13
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  861,733 861,500
  0
  1,020
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  972,727 999,999
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سمانک981
  4,955,000 4,955,000
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سمانک982
  5,406,137 5,406,137
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت981
  963,770 963,770
  0
  5,000
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت983
  933,032 933,032
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  عسناسنگ
  5,920,086 5,920,086
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  4,803 4,740
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  33,854 33,821
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  والبر
  5,736 5,690
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا
  6,510 6,479
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد
  27,916 28,000
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  8,503 8,627
  0
  1,303,016
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  12,274 12,226
  0
  1,043,753
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  36,049 36,015
  0
  153,904
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  16,031 16,031
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  16,547 16,594
  0
  6,976,839
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  21,941 21,810
  0
  383,064
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  6,343 6,248
  0
  10,805,608
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  3,702 3,739
  0
  3,927,010
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  5,193 5,275
  0
  4,840,885
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  2,452 2,451
  0
  7,572,671
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  6,535 6,576
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,538 2,514
  0
  9,481,012
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  77,078 77,440
  0
  89,694
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  18,604 18,701
  0
  12,015,712
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  3,037 3,079
  0
  12,480,242
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,142 3,181
  0
  5,645,605
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  14,705 14,815
  0
  1,010,608
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  4,269 4,279
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  6,657 6,810
  0
  6,013,832
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  5,399 5,445
  0
  5,529,096
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  22,601 22,997
  0
  457,904
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  9,546 9,611
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  2,110 2,097
  0
  5,917,859
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  6,106 6,138
  0
  2,527,629
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  3,713 3,730
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  13,676 13,676
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  5,478 5,500
  0
  3,188,649
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  5,412 5,425
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  8,370 8,301
  0
  910,907
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  12,724 12,580
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  23,262 23,114
  0
  194,036
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,628 2,650
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  2,161 2,180
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  4,217 4,250
  0
  4,020,868
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  4,647 4,640
  0
  0
 • منسوجات
  نبروج
  4,290 4,501
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  526 524
  0
  105,481,968
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,073 2,050
  0
  12,510,967
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  446 448
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  4,358 4,360
  0
  852,430
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  3,391 3,346
  0
  9,960,258
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  35,336 34,700
  0
  363,767
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  11,899 11,924
  0
  1,537,236
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  5,006 5,001
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  3,360 3,270
  0
  2,734,684
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  2,778 2,800
  0
  3,669,682
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  33,140 33,339
  0
  2,824,296
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  27,082 27,284
  0
  453,853
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  8,314 8,245
  0
  988,246
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  12,025 12,038
  0
  1,841,361
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  10,366 10,290
  0
  2,369,085
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  37,741 38,039
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  21,957 21,966
  0
  5,701,119
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  29,759 29,800
  0
  942,455
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  9,622 9,678
  0
  1,782,470
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  7,660 7,634
  0
  917,911
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  7,214 7,149
  0
  2,541,750
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  75,651 75,715
  0
  11,567
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  54,054 54,799
  0
  46,266
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  8,576 8,624
  0
  3,469,193
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  14,082 14,269
  0
  530,391
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  23,659 23,722
  0
  388,208
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  32,919 33,338
  0
  651,612
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  25,203 26,000
  0
  471,931
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  9,499 9,480
  0
  2,097,587
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  15,341 15,400
  0
  365,189
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  6,432 6,389
  0
  2,479,862
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  20,086 20,150
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  7,743 7,709
  0
  7,938,640
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  4,079 4,122
  0
  6,636,202
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  35,096 35,070
  0
  240,410
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  5,835 5,900
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فجر
  13,603 13,600
  0
  380,488
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  3,089 3,080
  0
  3,025,306
 • فلزات اساسی
  فخاس
  15,297 15,120
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز
  8,751 8,730
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  3,424 3,463
  0
  3,330,409
 • فلزات اساسی
  فولاد
  4,482 4,493
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فروس
  14,148 14,100
  0
  2,665,668
 • فلزات اساسی
  فرآور
  51,894 52,105
  0
  273,253
 • فلزات اساسی
  فسازان
  16,944 17,250
  0
  1,427,726
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  12,641 12,540
  0
  434,977
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  3,341 3,341
  0
  1,781,834
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  49,943 49,408
  0
  983,036
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  3,006 3,008
  0
  0
 • قند و شکر
  قصفها
  31,446 31,311
  0
  143,038
 • قند و شکر
  قزوین
  15,298 15,260
  0
  673,514
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  5,512 5,500
  0
  12,878,374
 • قند و شکر
  قهکمت
  23,094 23,120
  0
  406,420
 • قند و شکر
  قشهد
  14,486 14,749
  0
  504,086
 • قند و شکر
  قلرست
  11,513 11,620
  0
  557,781
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  62,046 63,642
  0
  55,025
 • قند و شکر
  قمرو
  23,079 23,056
  0
  152,730
 • قند و شکر
  قنیشا
  13,109 13,169
  0
  495,150
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  6,789 6,745
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  27,751 28,150
  0
  662,639
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  9,218 9,120
  0
  12,010,095
 • قند و شکر
  قپیرا
  34,472 34,500
  0
  0
 • قند و شکر
  قثابت
  24,291 24,070
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  13,115 13,168
  0
  1,231,065
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  15,746 15,741
  0
  1,598,588
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  2,763 2,760
  0
  12,687,399
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  23,399 23,570
  0
  943,949
 • مخابرات
  همراه
  13,402 13,327
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  5,393 5,400
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  14,096 14,173
  0
  4,183,958
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  8,149 8,141
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  5,936 5,850
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  2,921 2,950
  0
  6,773,501
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  8,309 8,200
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  1,675 1,688
  0
  24,014,476
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  5,659 5,645
  0
  2,828,597
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  15,550 15,450
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  3,034 3,108
  0
  8,274,458
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,294 2,290
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  6,712 6,720
  0
  2,398,819
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  17,748 17,950
  0
  714,261
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  34,828 34,703
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  26,483 26,411
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  13,676 13,662
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  10,079 10,138
  0
  2,023,261
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  12,724 12,724
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  27,316 27,111
  0
  55,831
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  35,029 35,600
  0
  33,256
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  12,632 12,789
  0
  901,504
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  15,780 16,159
  0
  1,323,686
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  48,794 48,611
  0
  220,819
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  26,838 26,838
  0
  72,614
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  4,789 4,900
  0
  4,089,848
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  4,073 4,058
  0
  3,885,123
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  11,475 11,545
  0
  556,407
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  11,051 11,123
  0
  5,258,350
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  7,218 7,216
  0
  1,641,140
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  20,052 19,999
  0
  432,562
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,170 3,189
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  3,700 3,650
  0
  2,326,740
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  18,768 18,760
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  52,051 51,690
  0
  610,193
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  8,294 8,340
  0
  189,739
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  5,694 5,652
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  12,911 12,900
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  11,446 11,450
  0
  1,590,196
 • فلزات اساسی
  کاوه
  5,393 5,355
  0
  0
 • فلزات اساسی
  کویر
  13,659 13,663
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  7,744 7,949
  0
  1,447,024
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  29,236 29,368
  0
  99,239
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  22,265 22,867
  0
  542,472
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  14,951 15,030
  0
  2,148,267
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  40,130 40,400
  0
  163,238
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  2,422 2,430
  0
  5,367,392
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  4,109 4,070
  0
  1,553,138
 • فلزات اساسی
  فلوله
  13,094 13,160
  0
  6,244,072
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  3,834 3,850
  0
  3,765,056
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  2,305 2,269
  0
  7,575,589
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  3,183 3,218
  0
  1,672,444
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  6,138 6,165
  0
  10,359,223
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  4,400 4,403
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  12,674 12,927
  0
  1,906,000
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  9,241 9,249
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  2,260 2,271
  0
  20,558,643
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  3,917 3,965
  0
  6,991,675
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,028 2,016
  0
  9,454,700
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  13,030 13,068
  0
  11,939,921
 • مخابرات
  اخابر
  3,811 3,812
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  22,007 22,238
  0
  811,014
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  6,042 6,050
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  7,648 7,651
  0
  3,533,881
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  9,365 9,386
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  18,024 18,190
  0
  2,231,017
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  43,768 43,824
  0
  157,221
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  9,730 9,791
  0
  8,890,878
 • منسوجات
  نمرینو
  24,947 24,600
  0
  142,430
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  1,705 1,708
  0
  10,776,597
 • فلزات اساسی
  فملی
  5,258 5,291
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  6,106 6,152
  0
  2,455,160
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  6,655 6,759
  0
  9,626,451
 • فلزات اساسی
  فنوال
  4,222 4,290
  0
  3,395,082
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  18,845 19,150
  0
  358,350
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  22,143 22,220
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فنورد
  25,924 26,832
  0
  92,048
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  6,079 5,950
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  16,745 17,042
  0
  563,072
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نکالا
  13,676 13,676
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  14,142 14,164
  0
  720,410
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  8,191 8,006
  0
  2,501,566
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  35,294 35,210
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  57,887 57,887
  0
  156,751
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  2,952 2,920
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  15,419 15,498
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  10,142 10,236
  0
  5,124,125
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  36,384 35,999
  0
  700,356
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  3,018 3,011
  0
  14,744,445
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  62,609 62,895
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  2,398 2,443
  0
  13,065,795
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  11,659 11,355
  0
  494,634
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  6,410 6,400
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  1,924 1,932
  0
  751,127
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  12,224 12,179
  0
  1,124,986
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  7,763 7,745
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  55,285 54,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  77,179 78,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  6,305 6,325
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  30,531 30,500
  0
  378,275
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  23,979 23,800
  0
  1,146,795
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  7,699 7,661
  0
  1,588,644
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  76,718 76,801
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  15,432 15,480
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  9,528 9,592
  0
  960,839
 • محصولات شیمیایی
  جم
  12,455 12,700
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  9,006 9,120
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  19,949 19,922
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  6,854 6,854
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,416 1,417
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  3,461 3,380
  0
  2,930,324
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  2,289 2,252
  0
  12,441,854
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  18,013 17,930
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  5,388 5,365
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  33,559 33,297
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  23,929 23,855
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  17,538 17,669
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  26,081 26,000
  0
  197,722
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  9,641 9,659
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  26,392 26,376
  0
  282,295
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  3,033 3,029
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  5,397 5,375
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  11,347 11,440
  0
  7,471,988
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  1,498 1,519
  0
  16,539,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  1,683 1,690
  0
  34,675,065
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  5,376 5,389
  0
  3,014,385
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  4,187 4,201
  0
  6,776,344
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  7,867 7,750
  0
  371,787
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  8,777 8,798
  0
  906,684
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  2,204 2,191
  0
  44,013,325
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  10,333 10,700
  0
  1,297,708
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  13,891 14,099
  0
  147,920
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  2,956 2,959
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  2,226 2,220
  0
  5,018,105
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  12,996 13,080
  0
  1,284,140
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  7,616 7,699
  0
  564,626
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  3,923 3,900
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  4,469 4,519
  0
  2,731,493
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  7,869 8,012
  0
  4,083,643
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  19,830 19,819
  0
  58,386
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  10,603 10,817
  0
  524,766
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  4,190 4,135
  0
  4,062,601
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  2,701 2,701
  0
  6,077,307
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  8,845 8,886
  0
  475,349
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  32,947 34,408
  0
  2,553,971
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  8,208 8,280
  0
  749,371
 • فلزات اساسی
  فسپا
  11,300 11,365
  0
  339,872
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  11,903 12,071
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  8,793 8,800
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  4,662 4,597
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  13,679 13,679
  0
  201,555
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  30,340 31,788
  0
  4,000
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  22,918 23,380
  0
  2,140,154
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  25,341 25,113
  0
  494,060
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  7,793 7,782
  0
  318,267
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  10,044 10,064
  0
  4,266,777
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  16,012 16,398
  0
  900,733
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  10,043 10,090
  0
  365,694
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  6,999 7,020
  0
  3,866,169
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  8,959 8,921
  0
  274,349
 • قند و شکر
  قشکر
  17,834 17,983
  0
  1,278,926
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  8,311 8,330
  0
  1,241,510
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  8,641 8,706
  0
  1,656,325
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  11,789 11,851
  0
  630,617
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  6,055 6,040
  0
  2,102,566
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  69,877 71,800
  0
  203,997
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  8,445 8,430
  0
  824,997
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  3,577 3,555
  0
  1,780,909
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  11,380 11,395
  0
  12,694,465
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  2,128 2,123
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  6,648 6,715
  0
  5,819,747
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  6,329 6,298
  0
  1,584,015
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,160 2,145
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  4,515 4,545
  0
  2,236,379
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  19,837 19,879
  0
  96,161
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  2,614 2,646
  0
  4,298,303
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  31,065 30,884
  0
  95,975
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  3,828 3,828
  0
  2,193,340
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  11,657 11,660
  0
  2,080,403
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  3,194 3,215
  0
  3,637,590
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,330 2,361
  0
  35,256,644
 • فلزات اساسی
  فسرب
  24,344 24,588
  0
  725,009
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  3,592 3,589
  0
  1,332,336
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  19,032 19,031
  0
  607,977
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  35,400 35,790
  0
  174,739
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  74,361 74,582
  0
  26,196
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  7,919 7,860
  0
  817,214
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  5,431 5,460
  0
  1,255,793
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  1,646 1,676
  0
  24,647,632
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  2,296 2,275
  0
  2,598,135
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  2,331 2,350
  0
  11,433,220
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  13,886 14,150
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  21,583 21,632
  0
  249,614
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  3,706 3,706
  0
  696,270
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  14,651 14,487
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  7,429 7,440
  0
  2,377,091
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  19,277 19,410
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  8,552 8,585
  0
  84,183
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  49,436 50,429
  0
  37,374
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  17,284 17,451
  0
  1,339,145
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  18,241 18,241
  0
  2,325,446
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  17,212 17,310
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  10,932 11,321
  0
  6,924,935
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  14,438 14,677
  0
  2,544,290
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  2,753 2,750
  0
  11,442,734
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  22,613 22,668
  0
  1,261,067
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  7,432 7,432
  0
  7,836,573
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  8,706 8,706
  0
  2,936,165
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  3,673 3,670
  0
  28,757,010
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  9,276 9,425
  0
  242,565
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  21,185 21,210
  0
  742,498
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  3,389 3,409
  0
  0
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  5,149 5,244
  0
  32,204,015
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  4,515 4,600
  0
  1,996,038
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  11,504 11,720
  0
  1,578,883
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  7,712 7,690
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  3,866 3,877
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  7,455 7,430
  0
  851,766
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  8,329 8,396
  0
  2,112,037
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  3,666 3,631
  0
  593,468
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,288 2,300
  0
  3,913,047
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  7,877 7,980
  0
  1,220,718
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  1,693 1,699
  0
  107,470,922
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  27,714 27,850
  0
  373,323
 • استخراج کانه های فلزی
  جکانه812
  78,343 76,000
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  جنفت812
  1,348,533 1,276,800
  0
  0
 • فلزات اساسی
  جفلز812
  203,167 197,595
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  جاتو809
  46,401 46,770
  0
  0
 • قند و شکر
  جشکر809