• مواد و محصولات دارویی
  والبر1
  2,188 2,181
  1.39
  3,096,062
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین1
  3,426 3,421
  -2.87
  1,074,401
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا1
  3,728 3,750
  0.78
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا1
  1,700 1,719
  2.02
  1,609,972
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن1
  4,765 4,740
  3.86
  9,136,289
 • سرمایه گذاریها
  پردیس1
  1,223 1,224
  2.17
  4,547,124
 • فلزات اساسی
  فباهنر1
  7,575 7,555
  1.83
  6,111,251
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز1
  1,206 1,190
  -2.94
  1,542,010
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی1
  1,763 1,770
  2.43
  563,607
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما1
  12,032 12,083
  5
  4,349,342
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک1
  3,339 3,330
  2.68
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا1
  2,165 2,160
  0.28
  1,749,130
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن1
  1,049 1,061
  2.02
  6,163,121
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه1
  3,654 3,666
  0.66
  33,891,379
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت1
  2,917 2,912
  -0.92
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان1
  8,433 8,560
  -1.1
  1,907,591
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس1
  1,084 1,091
  2.63
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست1
  1,773 1,781
  4.95
  9,663,680
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر1
  391 393
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت1
  351 354
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش1
  1,640 1,650
  1.54
  819,315
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد1
  4,509 4,519
  4.85
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران1
  3,444 3,462
  4.97
  3,073,682
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر1
  4,702 4,747
  3.06
  400,481
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش1
  12,557 12,455
  -0.86
  10,103
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا1
  7,296 7,200
  -1.25
  1,078,872
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر1
  4,106 4,200
  3.04
  116,947
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر1
  2,541 2,610
  3.98
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا1
  2,946 2,956
  4.97
  1,754,978
 • فلزات اساسی
  فجر1
  10,716 10,716
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فخاس1
  8,694 8,680
  -0.16
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز1
  8,120 8,080
  1.18
  0
 • فلزات اساسی
  فولاد1
  3,515 3,519
  1.18
  0
 • فلزات اساسی
  فروس1
  7,005 7,097
  1.05
  1,425,696
 • فلزات اساسی
  فرآور1
  31,042 31,042
  5
  99,862
 • سرمایه گذاریها
  وصنا1
  1,397 1,424
  2.67
  364,002
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر1
  1,813 1,815
  1.74
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا1
  1,531 1,514
  -1.94
  1,465,112
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل1
  7,973 8,075
  4.95
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر1
  2,267 2,261
  19.01
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری1
  2,695 2,725
  -2.75
  8,582,306
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام1
  3,270 3,260
  -0.94
  3,301,611
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو1
  2,884 2,871
  1.13
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور1
  11,482 11,645
  1.9
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان1
  1,499 1,506
  2.66
  2,072,630
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام1
  3,353 3,381
  5
  1,673,343
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر1
  17,603 18,499
  4.65
  400,338
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی1
  4,293 4,300
  2.11
  286,252
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار1
  1,885 1,880
  0.05
  642,201
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار1
  1,916 1,910
  -1.24
  0
 • فلزات اساسی
  فاسمین1
  9,680 9,550
  1.75
  4,357,581
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر1
  1,264 1,294
  3.03
  0
 • فلزات اساسی
  فلوله1
  4,631 4,580
  0.99
  7,737,813
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم1
  1,217 1,222
  4.98
  2,008,824
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز1
  964 960
  0.52
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن1
  4,465 4,440
  2.21
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا1
  3,922 3,900
  6.53
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو1
  3,196 3,191
  2.24
  1,609,999
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو1
  8,488 8,600
  0.96
  103,064
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ1
  3,865 3,965
  4.98
  2,159,989
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن1
  952 959
  1.48
  1,984,775
 • فلزات اساسی
  فملی1
  3,861 3,866
  2.19
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور1
  3,544 3,516
  -1.68
  1,621,450
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت1
  4,055 4,040
  -0.49
  1,616,858
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن1
  14,587 14,639
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی1
  2,512 2,595
  4.93
  965,875
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو1
  5,273 5,298
  -0.79
  635,960
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه1
  2,201 2,185
  -0.41
  1,039,996
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین1
  2,441 2,371
  -3.85
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت1
  9,026 9,000
  4.11
  1,168,831
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید1
  4,444 4,500
  2.41
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپترو1
  883 893
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا1
  7,433 7,438
  -0.64
  237,883
 • محصولات شیمیایی
  شاراک1
  6,160 6,144
  2.26
  0
 • محصولات شیمیایی
  وپترو1
  2,431 2,409
  0.42
  1,744,621
 • محصولات شیمیایی
  شفن1
  54,731 53,990
  -1.5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک1
  44,551 44,787
  1.67
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا1
  9,242 9,210
  -0.22
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز1
  17,884 17,706
  -1.43
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیراز1
  6,475 6,417
  1.17
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا1
  781 780
  1.17
  7,414,116
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی1
  5,080 5,011
  0.22
  2,258,142
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا1
  1,174 1,179
  4.99
  68,479,834
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد1
  1,070 1,078
  1.6
  2,177,685
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت1
  3,380 3,380
  -0.62
  1,736,258
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما1
  3,310 3,280
  1.45
  883,457
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق1
  2,360 2,390
  0.8
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن1
  1,288 1,285
  3.46
  1,356,530
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر1
  4,053 4,120
  4.57
  8,111,136
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب1
  1,693 1,700
  0.59
  1,243,502
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس1
  1,818 1,823
  4.95
  30,988,857
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو1
  5,936 5,898
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب1
  3,891 3,965
  0.28
  554,425
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت1
  2,906 2,863
  -0.24
  649,539
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال1
  1,496 1,495
  4.55
  8,368,232
 • کاشی و سرامیک
  کساوه1
  3,544 3,575
  1.25
  106,255
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا1
  1,094 1,102
  0.82
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر1
  3,317 3,260
  0.9
  856,388
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما1
  3,810 3,820
  0.13
  48,433
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد1
  1,163 1,152
  -1.62
  368,631
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت1
  1,371 1,386
  2.74
  6,507,422
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو1
  1,086 1,100
  1.85
  11,065,362
 • سرمایه گذاریها
  وسپه1
  2,204 2,208
  0.09
  18,364,886
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود1
  1,819 1,766
  -1.51
  578,217
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها1
  1,197 1,205
  2.21
  2,465,984
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق1
  1,250 1,251
  1.3
  2,980,485
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی1
  1,725 1,730
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران1
  3,727 3,730
  4.98
  34,838,444
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم1
  3,615 3,630
  4.91
  1,184,553
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید1
  4,212 4,100
  1.66
  7,091,623
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم1
  1,544 1,565
  4.19
  1,295,397
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور1
  3,987 3,910
  0.39
  457,002
 • فلزات اساسی
  وتوکا1
  1,837 1,831
  1.72
  2,956,160
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا1
  1,920 1,920
  4.07
  5,309,907
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا1
  4,006 4,001
  -2.46
  799,267
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس1
  5,572 5,600
  2.68
  5,543,505
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر1
  2,029 2,020
  1
  9,937,594
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه1
  3,635 3,630
  0.3
  478,877
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی1
  2,788 2,809
  1.37
  998,777
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا1
  1,051 1,054
  4.98
  34,958,435
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا1
  863 863
  1.77
  19,433,917
 • فلزات اساسی
  فولاژ1
  3,277 3,260
  2.42
  4,901,406
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار1
  1,123 1,130
  2.08
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ1
  2,473 2,466
  0.98
  4,023,902
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا1
  6,601 6,611
  0.02
  1,761,805
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس1
  13,674 13,702
  3.6
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان1
  3,927 3,910
  0.85
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر1
  12,433 12,332
  -0.32
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت1
  2,597 2,597
  4.97
  12,603,770
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم1
  933 938
  1.3
  37,257,030
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران1
  1,324 1,313
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو1
  6,496 6,513
  1.7
  431,399
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس1
  5,634 5,635
  0.52
  444,871
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس1
  5,634 5,634
  1.94
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم1
  4,983 5,145
  7.21
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا1
  8,297 8,297
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا1
  8,297 8,349
  2.68
  403,538
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا1
  8,297 8,297
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد1
  2,169 2,158
  2.03
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید1
  26,782 26,900
  1.93
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا1
  4,275 4,299
  0.51
  2,311,408
 • فلزات اساسی
  فمراد1
  5,924 5,905
  0.44
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند1
  3,959 3,978
  -0.05
  713,974
 • محصولات شیمیایی
  شاملا1
  29,850 29,370
  -1.2
  363,108
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا1
  7,404 7,500
  4.75
  1,216,949
 • سرمایه گذاریها
  واتی1
  2,031 2,030
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر1
  2,406 2,400
  1.44
  3,925,022
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین1
  1,918 1,939
  -0.62
  9,231,905
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان1
  3,796 3,780
  1.15
  2,204,753
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش1
  5,128 5,200
  1.13
  58,941
 • محصولات شیمیایی
  شپارس1
  3,955 3,943
  0.28
  1,287,630
 • منسوجات
  نبروج1
  3,747 3,924
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت1
  1,117 1,062
  -2.75
  2,375,402
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین1
  15,391 15,391
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا1
  1,027 1,000
  -0.4
  11,588,204
 • محصولات شیمیایی
  شکربن1
  17,911 17,222
  -3.08
  481,803
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور1
  9,131 8,820
  0.07
  2,811,226
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام1
  2,176 2,176
  4.97
  731,190
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی1
  3,978 4,007
  2.22
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما1
  2,353 2,363
  -1.66
  356,785
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت1
  30,578 32,030
  5
  1,020
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما1
  23,673 23,840
  3.91
  0
 • محصولات شیمیایی
  شدوص1
  3,762 3,777
  4.97
  6,056,630
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه1
  6,326 6,320
  1.01
  628,465
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو1
  7,848 7,875
  5
  232,172
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش1
  18,027 18,249
  3.04
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک1
  10,820 11,249
  4.99
  48,021
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا1
  11,856 11,324
  -1.66
  1,029,152
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی1
  1,782 1,782
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر1
  8,823 8,900
  2.16
  116,258
 • محصولات چوبی
  چفیبر1
  1,551 1,570
  4.95
  4,044,241
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر1
  1,223 1,224
  4.97
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا1
  7,080 7,279
  3.47
  54,155
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل1
  12,174 12,066
  -1.07
  129,105
 • قند و شکر
  قصفها1
  14,286 14,400
  1.7
  340,392
 • قند و شکر
  قزوین1
  8,098 8,138
  1.38
  806,157
 • قند و شکر
  قهکمت1
  13,552 13,580
  1.68
  558,710
 • قند و شکر
  قشهد1
  11,965 12,075
  7.14
  0
 • قند و شکر
  قلرست1
  5,197 5,157
  -3.63
  1,584,468
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی1
  15,000 15,555
  3.7
  70
 • قند و شکر
  قمرو1
  7,181 7,189
  -2.16
  186,413
 • قند و شکر
  قنیشا1
  4,843 4,885
  -2.98
  2,938,320
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی1
  6,734 6,650
  -2.54
  211,317
 • قند و شکر
  قپیرا1
  16,297 16,481
  4.99
  245,247
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا1
  5,016 5,028
  1.33
  0
 • محصولات شیمیایی
  شگل1
  6,192 6,275
  -0.55
  1,656,659
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو1
  3,182 3,217
  3.44
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا1
  2,129 2,149
  4.98
  0
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار1
  3,003 3,050
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک1
  1,771 1,775
  -0.73
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران1
  1,865 1,865
  0.21
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام1
  6,291 6,310
  0.48
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب1
  9,208 9,199
  1.39
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر1
  2,498 2,490
  1.1
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک1
  15,749 15,788
  4.99
  632,670
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام1
  17,697 17,728
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر1
  8,330 8,300
  3.3
  191,463
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ1
  6,417 6,465
  0.78
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق1
  1,962 1,985
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر1
  1,925 1,929
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کپارس1
  5,215 5,166
  -3.02
  0
 • محصولات کاغذی
  چکارن1
  14,215 13,925
  -4.99
  2,093,459
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی1
  4,287 4,287
  5
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی1
  4,574 4,576
  4.98
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه1
  2,928 2,920
  0.93
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی1
  13,848 13,928
  5
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب1
  6,928 6,920
  -0.82
  0
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب1
  3,073 3,090
  1.25
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت1
  7,526 7,300
  1.02
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک1
  1,755 1,768
  1.32
  2,676,412
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا1
  4,488 4,460
  1.76
  1,648,087
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک1
  1,299 1,299
  -0.08
  15,013,839
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز1
  1,153 1,153
  4.91
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر1
  1,046 1,058
  1.34
  10,369,963
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز1
  8,120 8,080
  0.14
  980,157
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه1
  1,744 1,765
  -0.34
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر1
  2,660 2,634
  0.5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا1
  16,460 16,457
  0
  0
 • منسوجات
  نمرینو1
  7,856 8,100
  3.37
  0
 • فلزات اساسی
  فنوال1
  2,734 2,720
  -0.8
  2,048,567
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا1
  12,573 12,676
  4.99
  1,053,681
 • فلزات اساسی
  فنورد1
  8,760 8,498
  -4.9
  26,205
 • محصولات شیمیایی
  شکلر1
  7,868 7,903
  5
  2,857,393
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر1
  2,316 2,300
  0.88
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس1
  5,531 5,500
  -0.76
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس1
  1,756 1,744
  2.53
  1,470,475
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست1
  5,204 5,251
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس1
  7,584 7,830
  4.14
  97,269
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس1
  6,100 6,100
  -0.08
  315,692
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر1
  5,294 5,275
  -0.99
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی1
  3,200 3,270
  2.73
  142,115
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس1
  804 808
  1
  40,909,139
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک1
  1,105 1,111
  4.91
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام1
  22,685 22,685
  -5
  28,528
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر1
  6,620 6,721
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور1
  2,997 3,024
  2.09
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت1
  616 633
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ1
  2,064 2,064
  2.84
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز1
  2,899 3,043
  4.97
  555
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک1
  4,304 4,292
  0.33
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل1
  7,855 7,965
  5
  68,201
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان1
  31,909 32,221
  5
  184,040
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو1
  8,108 8,200
  1.05
  66,566
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور1
  1,515 1,505
  -0.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت1
  2,319 2,418
  4.99
  64,734
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها1
  6,331 6,450
  2.45
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام1
  3,080 3,000
  -3.72
  50,965
 • فلزات اساسی
  فسپا1
  5,482 5,519
  -0.29
  560,434
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار1
  7,572 7,466
  -1.46
  3,813
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز1
  5,251 5,171
  1.75
  1,746,148
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین1
  10,545 11,044
  4.99
  4,934
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان1
  3,170 3,188
  4.97
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفارس1
  3,029 3,050
  4.27
  1,664,695
 • قند و شکر
  قشکر1
  4,087 4,055
  -0.73
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا1
  3,579 3,600
  1.78
  2,264,688
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند1
  4,491 4,498
  1.12
  816,482
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر1
  3,022 3,040
  1.84
  2,335,541
 • محصولات شیمیایی
  شسینا1
  17,548 17,300
  -1.89
  327,509
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز1
  6,312 6,533
  4.96
  96,165
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا1
  2,568 2,579
  4.67
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش1
  12,525 12,201
  -4.05
  18,573
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم1
  8,316 8,712
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن1
  1,818 1,812
  3.66
  0
 • فلزات اساسی
  فسرب1
  6,582 6,600
  -1.15
  1,059,052
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان1
  6,586 6,601
  -3.28
  741,912
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا1
  12,280 12,280
  13.6
  0
 • فلزات اساسی
  فپنتا1
  31,188 32,450
  4.05
  17,685
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما1
  3,948 3,980
  0.56
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساپا1
  781 780
  0.91
  9,135,613
 • محصولات شیمیایی
  شیران1
  4,720 4,742
  4.98
  27,799,524
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر1
  11,164 11,164
  4.99
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ1
  5,485 5,729
  4.98
  24,313
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش1
  21,450 21,500
  0.35
  14,472
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر1
  6,597 6,639
  4.45
  2,330,265
 • استخراج سایر معادن
  کماسه1
  8,070 8,050
  3.5
  2,496,294
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر1
  4,152 4,200
  2.02
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس1
  6,909 6,840
  3.07
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس1
  1,530 1,564
  4.97
  343,841
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو1
  7,567 7,545
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو1
  1,787 1,766
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کترام1
  3,329 3,297
  -4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد1
  5,521 5,540
  3.8
  384,642
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا1
  3,267 3,287
  0.49
  1,171,563
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس1
  1,654 1,654
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش1
  2,545 2,545
  4.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس1
  4,255 4,230
  3.5
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو1
  2,266 2,265
  0.89
  0
 • مخابرات
  همراه1
  18,323 18,977
  4.18
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب1
  1,348 1,360
  1.49
  5,824,506
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا1
  30,179 30,249
  0.33
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو1
  27,317 27,631
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز1
  5,111 5,118
  -1.94
  1,882,576
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور1
  5,066 5,118
  4.98
  11,652,648
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق1
  969 979
  2.51
  0
 • فلزات اساسی
  کاوه1
  3,813 3,820
  0.45
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو1
  1,396 1,361
  -2.72
  631,805
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین1
  8,229 8,258
  0.83
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر1
  4,974 5,044
  2.75
  189,998
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور1
  3,095 3,060
  -0.07
  3,223,879
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما1
  1,909 1,905
  -1.14
  407,735
 • محصولات شیمیایی
  جم1
  12,210 12,200
  1.62
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر1
  8,572 8,570
  4.28
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت1
  1,182 1,176
  0.86
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان1
  4,319 4,333
  2.43
  1,029,835
 • محصولات شیمیایی
  پترول1
  1,690 1,695
  0.47
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ1
  11,875 11,886
  1.5
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران1
  6,081 6,080
  0.53
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت1
  1,586 1,618
  3.78
  4,474,217
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید1
  1,487 1,477
  -0.94
  1,102,545
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت1
  13,092 13,000
  4.16
  844,823
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن1
  3,990 4,000
  12.78
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب1
  5,351 5,360
  -0.15
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا1
  4,536 4,535
  1.3
  461,046
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ1
  9,971 9,515
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شوینده1
  6,937 6,900
  1.63
  1,105,253
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس1
  8,695 8,721
  2.66
  385,347
 • محصولات شیمیایی
  پارس1
  36,028 35,780
  -1.51
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق1
  25,140 25,400
  3.49
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس1
  2,058 2,084
  1.56
  12,517,902
 • محصولات شیمیایی
  خراسان1
  13,640 13,720
  4.89
  1,179,827
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها7121
  1,035,233 1,035,233
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت98101
  1,022,000 1,022,000
  0
  4
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  مغرب97121
  999,998 1,000,000
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  مپارس7121
  999,994 998,500
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل9021
  1,027,374 1,032,521
  0.68
  10,392
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفا97121
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران8111
  874,787 874,787
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو98121
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا9081
  919,528 919,501
  -0.27
  1,000
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد9051
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان9111
  959,498 959,500
  1
  170
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1431
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا4031
  912,402 945,000
  0.53
  3,057
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا1041
  1,015,262 1,010,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل14111
  959,095 959,095
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل4111
  928,000 928,000
  -4.29
  3,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود4121
  942,000 942,000
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر1021
  932,620 932,620
  0.01
  8,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1041
  926,984 926,500
  -0.74
  155
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا4121
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا0121
  935,601 935,601
  -3.55
  1,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1121
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس1
  5,312 5,340
  0.21
  140,945
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی1
  1,295 1,300
  -0.91
  1,328,820
 • سرمایه گذاریها
  وگستر1
  1,498 1,502
  -0.66
  1,750,608
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان1
  7,088 7,031
  -0.65
  187,662
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا1
  1,355 1,353
  1.2
  1,687,480
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا1
  1,818 1,858
  4.97
  1,151,822
 • فلزات اساسی
  فولای1
  3,579 3,570
  2.7
  1,434,252
 • هتل و رستوران
  سمگا1
  4,058 4,050
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ1
  1,945 1,952
  -0.1
  811,623
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی1
  1,141 1,143
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ1
  1,040 1,030
  0.39
  1,798,689
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس1
  61,344 61,910
  5
  3,273,874
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا1
  3,050 3,048
  4.67
  135,540
 • فلزات اساسی
  میدکو1
  3,699 3,700
  1.37
  7,307,201
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران1
  1,119 1,133
  0
  3,986,367
 • فلزات اساسی
  ذوب1
  1,465 1,462
  1.11
  137,639,324
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن1
  868 873
  1.28
  972,854
 • محصولات شیمیایی
  مارون1
  36,431 36,466
  5
  262,038
 • قند و شکر
  قشیر1
  3,759 3,775
  -0.03
  878,945
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس1
  5,317 5,320
  2.07
  207,870
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق1
  7,863 8,073
  4.99
  593,968
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان1
  5,460 5,480
  1.33
  327,373
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز1
  26,538 26,730
  3.58
  125,869
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل1
  2,712 2,715
  0.07
  2,008,188
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما1
  3,268 3,262
  1.49
  687,048
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر1
  1,602 1,619
  1.95
  96,129
 • فلزات اساسی
  زنگان1
  8,142 8,030
  -0.36
  480,005
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا1
  13,679 13,700
  -1.17
  109,609
 • فلزات اساسی
  فزرین1
  5,539 5,550
  0.02
  1,282,626
 • قند و شکر
  قچار1
  15,322 15,374
  3.09
  1,132
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان1
  19,294 19,429
  5
  1,343,929
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب1
  1,028 1,023
  0.39
  4,502,487
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس1
  3,814 3,980
  4.24
  6,492,228
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل1
  8,374 8,380
  1.05
  1,115,586
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش1
  2,628 2,632
  4.99
  789,073
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید1
  2,797 2,815
  4.65
  458,832
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا1
  10,100 10,100
  0.9
  294,686
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر1
  3,158 3,140
  2.15
  447,670
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر1
  6,263 6,220
  -0.69
  3,590,784
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو1
  4,454 4,410
  -0.7
  1,361,785
 • فلزات اساسی
  هرمز1
  5,435 5,445
  1.95
  1,243,854
 • حمل و نقل آبی
  حخزر1
  4,943 4,970
  4.99
  407,306
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر1
  13,395 13,200
  -0.58
  226,482
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا1
  1,820 1,810
  2.78
  688,912
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی1
  3,565 3,560
  2.09
  88,237
 • فلزات اساسی
  ارفع1
  6,748 6,700
  0.16
  2,676,468
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس1
  1,927 1,921
  1.27
  999,437
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود1
  1,652 1,650
  3.58
  761,052
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین1
  19,410 18,891
  -2.42
  245,331
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن1
  1,588 1,606
  4.56
  1,634,758
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم1
  8,600 8,606
  4.99
  2,765,790
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس1
  12,647 12,669
  4.07
  74,092
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک1
  2,741 2,749
  2
  1,095,799
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای1
  1,550 1,580
  2.73
  2,983,392
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور1
  15,887 15,550
  0.82
  245,551
 • اوراق تامین مالی
  صایتل21
  1,010,528 1,010,472
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  رایان1
  1,039,999 1,039,999
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل1
  3,188 3,180
  -0.9
  1,676,703
 • اوراق تامین مالی
  تبریز971
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • فلزات اساسی
  کیمیا1
  11,962 11,909
  3.05
  882,127
 • اوراق تامین مالی
  سکرد981
  1,000,526 1,029,998
  2.97
  25,032
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا1
  8,923 8,964
  3.06
  1,652,940
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور1
  1,511 1,517
  4.77
  1,711,651
 • اوراق تامین مالی
  صخابر1
  1,005,805 1,005,000
  -0.09
  2,758
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر1
  6,178 6,240
  0.71
  262,945
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان1
  2,044 2,012
  2.71
  5,492,389
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر1
  2,992 3,010
  4.99
  4,037,001
 • محصولات شیمیایی
  ساینا1
  10,210 10,006
  2.29
  532,122
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا1
  11,856 11,405
  -3.51
  53,748
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند1
  30,172 29,700
  -1.57
  25,129,876
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام1
  1,205 1,201
  -1.15
  945,292
 • اوراق تامین مالی
  کرج971
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه1
  6,146 6,157
  5
  348,898
 • محصولات کاغذی
  چکاپا1
  4,139 4,130
  -0.31
  9,989,568
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس1
  4,730 4,719
  -3.24
  1,242,771
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو1
  1,713 1,722
  5
  992,788
 • سرمایه گذاریها
  گوهران1
  1,355 1,365
  3.57
  2,141,668
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند1
  1,706 1,740
  3.2
  3,050,419
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل1
  1,390 1,390
  1.53
  10,568,002
 • اوراق تامین مالی
  اجاد11
  967,700 970,000
  1.42
  463
 • اوراق تامین مالی
  صشرق991
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج1
  6,417 6,415
  -1.4
  1,781,357
 • اوراق تامین مالی
  جوپار991
  1,002,051 1,007,003
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا1
  5,430 5,421
  0.72
  238,411
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز1
  6,962 7,000
  0.34
  977,799
 • اوراق تامین مالی
  ماهان991
  1,030,200 1,030,200
  0.5